Конкурс – Стипендии за ученици од средното образование

In Образование, Средно образование
Loading...

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата („Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 54 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 30/16) и Решението за распишување Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година, Министерството за образование и наука распишува

 

КОНКУРС

 

за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година

 

Министерството за образование и наука за учебната 2017/2018 година ќе додели 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици  од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија.

 I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија имаат кандидатите кои учат во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија, а ги исполнуваат следните услови: 

1. да се редовни ученици од I година, кои во текот на основното образование постигнале континуиран успех од најмалку 4,00;

2. да се редовни ученици од II, III и IV година, кои во текот на средното образование постигнале континуиран успех од најмалку 4,00; 

3. да не повторувале година во текот на образованието; 

4. да не се корисници на стипендија од други институции или фирми; 

5. да се државјани на Република Македонија. 

Критериум за доделување на стипендиите се:

-остварениот успех,

-материјалната состојба на потесното семејство на ученикот, 

-освоени награди на меѓународни/државни натпревари освоени во текот на претходните две учебни години за учениците од прва година, односно во текот на претходната учебна година за учениците од II, III и IV година и

-социјалната положба на потесното семејство на ученикот.

Еден ученик може да добие најмногу 100 бодови и тоа: за остварениот успех во текот на школувањето може да се добие најмногу до 25 бодови, од освоени награди најмногу до 10 бодови, за остварените приходи (месечни и годишни) од членови на потесното семејство најмногу до 60 бодови и по 5 бодови добиваат учениците – деца на самохрани родители, деца на корисници на социјална помош и деца на корисници на надомест по основ на престанок на работен однос од деловни причини кај кои вкупните приходи во семејството се до нето минималната плата утврдена во Република Македонија. 

За награди освоени на државно ниво ќе се признаваат само награди доделени од акредитирани здруженија на наставници од страна на Министерството за образование и наука кои организираат натпревари на ученици. 

Под меѓународен натпревар се подразбира меѓусебен натпревар помеѓу ученици од најмалку десет различни држави.

 

II. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Учениците кои се пријавуваат по конкурсот, треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет порталот http:// konkursi.mon.gov.mk, почнувајќи од 25.10.2017 година до 5.11.2017 година. 

Пред започнување со електронското пријавување, задолжително да ги комплетирате сите потребни документи од точка III на овој Конкурс. 

Списокот со избраните кандидати ќе бидe објавен на 01.12.2017 година на интернет порталот http://konkursi.mon.gov.mk.

 

III. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Учениците, кои се пријавиле електронски на конкурсот, до Министерството за образование и наука на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, во истиот период од 25.10.2017 година до 5.11.2017 година, од 09-15 часот, ги доставуваат следните документи: 

1.Евидентен лист;

2.Потврда дека е редовен ученик во учебната 2017/2018 година;

3.Идентификационен број од успешно пополнета електронската пријава;

4.Заверени на нотар фотокопии од свидетелствата за завршени претходни години на образованието (кандидатите од I година доставуваат свидетелства од VI-IX одделение); 

5.Заверени на нотар фотокопии од дипломи за освоени награди на државни и/или меѓународни натпревари; 

6.Потврди за остварена плата на вработените членови на семејството  за месец септември 2016 година или доколку за овој месец не е исплатена плата да се достави потврда за последната исплатена плата; за пензионираните членови на семејството да се достави документ за висина на пензија-чек; за разведени родители да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход; за корисници на социјална помош да доставуваат последно решение или последен чек; за инвалидитет да се достави лекарска белешка; додека за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција;

7.Изјава потпишана од родител – старател дека кандидатот не е корисник на друга стипендија, објавена на интернет порталот http:// konkursi.mon.gov.mk;

8.Изјава потпишана од родител-старател дека доставените документи се вистинити и податоците во нив се идентични со оние податоци внесени во електронската пријава, објавена на интернет порталот http://stipendii.mon.gov.mk;

9.Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри), со која се сложува Министерството за образование и наука по службена должност да ги обезбеди потребните документи од јавни институции со кои има склучено договори за соработка, објавена на интернет порталот http://stipendii.mon.gov.mk;

Министерството за образование и наука по службен пат, согласно Правилникот за образецот на барањето за сместување во ученички дом и образецот на барањето за доделување стипендија, со потребната документација („Службен весник на Република Македонија” бр.189/16), ќе го обезбеди следниот документ:

-Уверение од Управата за јавни приходи, за остварени годишни приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители – старатели, брат/сестра на кандидатот

-потврда дека се невработени или примаат/не примаат паричен надоместок невработените членови на потесното семејство од Агенцијата за вработување на Република Македонија;

-извод на родени за брат/сестра под 6 годишна возраст, како и извод на умрените за починат родител од Управата за водење на матични книги; 

-уверение за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.

Кандидатите нема да бидат рангирани ако доставената документација е:

-некомплетна и/или 
-ненавремено доставена. 

Наградите-дипломите каде што нема прецизно  утврдено освоено место, односно награди-дипломи и пофалници за учество на натпревари без освоено место, наградите-дипломите  кои не се освоени во претходните две учебни години за учениците од I година,  или во претходната учебна година кај учениците од II, III и  IV година нема да се земат во предвид.

Со поднесување на бараните документи на кандидатите им се препорачува да достават и копија од трансакциска сметка на која би ги добивале парите во случај да добијат стипендија

IV. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.200,00 денари месечно за девет месеци во текот на учебната година.
Учениците кои ќе добијат стипендија ќе склучат договор со Министерството за образование и наука со кој ќе се уредат правата и обврските.

Превземено од www.mon.gov.mk

Loading...

You may also read!

Од тука може да ја симнете апликацијата МојДДВ

Денеска стартува проектот „Мој ДДВ“, со кој се предвидува поврат на ДДВ од 15 проценти. Преку оваа мерка, според најавите

Read More...

Три калуѓерки заработиле скоро милион евра од марихуана (Галерија)

Целиот проект го започнале пред седум години со само 12 билки, пренесува Klix.ba. Тие тврдат дека со своите производи успеале

Read More...

Вакцините и аутизмот немаат апсолутно никаква поврзаност, тврди уште една голема студија

Новата голема студија спроведена во Данска, не открила поврзаност меѓу вакцинирање против мали сипаници, заушки и рубеола и развој

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu